Sunday, October 4, 2009

Elusus ja süvaökoloogia Sirp 3.09 Hasso Krull

Oma artiklis arutleb luuletaja, esseist ja tõlkija Hasso Krull lameökoloogia ja süvaökoloogia erinevuste vahel. Ta toob välja süvaökoloogia 8 põhilist ideed.

"Lameökoloogia on oma olemuselt inimkeskne: inimesed asuvad selle järgi loodusest kõrgemal või väljaspool, olles kõikide väärtuste allikaks, ja loodust väärtustatakse ainult sedavõrd, kuivõrd temast on inimestele kasu.
Seevastu süvaökoloogia ei lahuta inimest tema loomulikust keskkonnast."

Lameökoloogia eesmärgiks on tänapäeval väga tuntud saastumise ja maavarade ammendumise vastane võitlus, kuid mis seab peamiseks eesmärgiks vaid inimeste endi heaolu. Süvaökoloogia eesmärgiks on aga biosfääriline egalitarism(liikidevaheline võrdsus). Jäädes ainult iseenda päästmise piiri taha võib olla kindel, et tulemus ei vii meid kuhugi, sest peamine on loodusliku tasakaalu taastamine. Kui pole loodusliku tasakaalu, ei jää maailm püsima.

8 süvaökoloogia peamist ideed:

1. Inimliku ja mitteinimliku elu õitseng Maal on sisemiselt väärtuslik. Mitteinimlike eluvormide väärtus ei sõltu sellest, kui kasulikud on nad kitsalt inimlike eesmärkide seisukohalt.

2. Eluvormide rikkus ja mitmekesisus on väärtused iseeneses ning aitavad kaasa inimliku ja mitteinimliku elu õitsengule Maal.

3. Inimestel pole õigust seda rikkust ja mitmekesisust kahandada, kui see ei ole nende eluks hädavajalik.

4. Praegu sekkuvad inimesed mitteinimlikku maailma üleliia palju ja see olukord halveneb kiiresti.

5. Inimliku elu ja kultuuride õitseng on rahvaarvu olulise vähenemisega ühitatav. Mitteinimliku elu õitseng nõuab rahvaarvu vähenemist.

6. Elutingimuste märkimisväärne paranemine nõuab poliitika muutmist. See puudutab majanduse, tehnoloogia ja ideoloogia põhistruktuure.

7. Ideoloogiline muutus tähendab põhiliselt seda, et hindama hakatakse elu kvaliteeti (sisemiselt väärtuslikes olukordades elamist), selle asemel et elatustasemest kinni hoida. Hakatakse tegema selget vahet mahukate ja vägevate asjade vahel (difference between big and great).

8. Kõigil, kes olid eelnenud punktidega nõus, on kohustus vajalike muutuste täideviimisele otseselt või kaudselt kaasa aidata.

Sunday, September 13, 2009

Venemaa mõistmise võimalusest(enne hukkamõistu) EPL 12.september

Ilmar Raag kirjutab oma artiklis Venemaast, täpsemalt sellest, kuidas meie kääituksime, kui me satuksime oma praeguse poliitkultuuriga Kremlisse ja väidab selajuures, et nii mõneski küsimuses me käituksime ilmselt täpselt samamoodi nagu venelased. Suhetes Venemaaga soovitab Raag eestlastel vaadata kaugemale kui ainult kahele mehele Venemaa eesotsas, vaid luua head suhted nendega, kellest saavad Venemaa riigipead 30-40 aasta präast.

"Loode-Venemaa ründamiseks peab vaenlane paratamatult kasutama Läti ja Eesti territooriumi kui sillapead edasiseks agressiooniks. Järelikult kujutab kontroll nende territooriumite üle puhta miltaargeograafia kohaselt julgeolekuriski Venemaale."
Nii nagu iga riik peab tähtsaks oma riigi püsimist ja riskide vähendamist, peab ka Venemaa hoolitsema selle eest, et nende piirid oleks kaitstud. Seega ei pea me Venemaa sõjaväelisi ja julgeolekulisi akte Eesti suhtes võtma meie riigi iseseisvuse kaotamise eesmärgina, vaid saama ru, et Venemaa peab tundma riike, mis on teeks nende piirini.

"Senikaua, kuni on olemas Venemaa ja senikaua kuni püsib usk konventsionaalse sõja võimalikkusesse, asume meie geograafiliselt määratletuna Venemaa sõjalises perimeetris."
Tahame me või ei, peame me leidma sõbralikumad suhted Venemaaga, kui nad on praegu. Venemaa oli, on ja jääb meie naaberriigiks ja loodetavasti tulevikus ei pea me elame kartustes Venemaa võimalike agressioonide suhtes. Seega ei pea olema meie eesmärgiks kaitse Venemaa vastu, vaid sihipärane tegevus leidmaks kompromisse Venemaaga saavutamaks sõbralikke suhteid.


"Venemaa suurimaks vaenlaseks võib praegu olla tema juhtkonna imperialistlik ideoloogia ja meie teeksime vea, kui taandaksime kogu Venemaa vaid ainult kahele mehele. Lõpuks ei ole Venemaa maa pealt pühkimine võimalik ja meie parim võimalus on leida need venelased, keda me ei ole oma pimeda põlgusega veel oma vaenlasteks muutnud ja kes tulevad pärast Putinit ja Medvedevit. Kas või 20 või 30 aasta pärast."

Sunday, May 10, 2009

Sidusliikmed

Andrus Kivirähk EPL 9.mai 2009

Andrus Kivirähk arutleb oma arvamusartiklis poliitikute käitumise üle nende era- kui ka tööelus. Ta arvab, et poliitikud peaksid arvestama rohkem sellega, et rahvas neid ei armasta ja selle üks põhjus võib olla see, et nende elu on täis liiga palju glamuuri ja sära, mida nad arvatavasti ei vääri.

Sidusliikmed

1.Kirjutasin millalgi, et...
2.Aga huvitav on, et,...
3.Jah, muidugi, nagu ma juba ütlesin, ...
4.On ilmselge, et ...
5.Siit jõuame ...
6.Tõepoolest,...
7.Ehk kui tulla tagasi...
8.Aga ma kardan, et ...


A.H. Tammsaare „Tõde ja õigus II“ lk 285

Sidusliikmed

1.Eks ole...
2.Nõnda arvas...
3.Samuti ...(rumalana) tundus...

Monday, April 20, 2009

EVI ARUJÄRV: Kes vastutab Sõna eest?(EPL 17. aprill 2009 )

1. akadeemiline – akadeemiaga kui teadusasutusega seonduv; kõrgkooliga seonduv; traditsiooni järgiv
2.absoluutne – tingimatu, piiramatu, sõltumatu igasugusest suhtest, täielik
3.adekvaatne – täiesti vastav, samane, võrdne; õige , täpne
4.aktsepteerima – vastuvõetavaks tunnistama, heaks kiitma
5.altruism – eetika põhimõte, omakasupüüdmatus, valmisolek isiklike huvide ohverdamiseks teiste heaolu nimel
6.demokraatlik – rahvavõimul põhinev
7.detailne - üksikasjalik
8.devalveeruma – langema(rahakursi kohta), alla käima (vaimsete väärtuste kohta)
9.drastiline – rabav, tugevasti mõjuv
10.eliit – ühiskonna paremik, valituim osa omaduste, sünni või positsiooni järgi võimuhierarhias
11.eufooria – peamiselt haiguslik või psühhotroopsete ainete abil tekitatud põhjendamatu heaolutunne
12.fanaatik – millegi kirglik kaitsja või harrastaja
13.fikseerma - kinnistama; kindlaks määrama; üles märkima, registreerima
14.fraas – (lühi)lause; kõnelõik; sisutu väljend, sõnakõlks
15.friik – millegi fanaatiline, liialdatud pooldaja, harrastaja
16.hierarhia – süsteemi eri tasandite järjestikune sõltuvus ülalt alla, kõrgemalt mdalamale, üldiselt erilisele jne
17.humanitaar(teadus) – inimest ja ühiskonda käsitlev teadus(ajalugu, filoloogia, filosoofia jne)
18.idealist – idealismi(suund filosoofias, mis mõtlemise ja olemise vahekorra lahendamisel peab ideed, teadvust vaimu kõigest materiaalsest primaarsemaks) pooldaja
19.identiteet – samastumus, ühtsustunne mingi rühma rahva või rahvusega
20.ideoloogia – poliitikat, majandust ja sotsiaalseid tingimusi puudutav süsteemne ideedekogum, sageli äärmiselt teoreetiline
21.idioot - nõrgamõistuslik
22.info – teave, sõnum, teade, andmed
23.institutsioon – majanduslik, riiklik, poliitiline, kunstiline või muu sotsiaalne organiseering, tava või asutus
24.interjöör – siseruumi kujundus; sisevaadet kujutav maal; loomade sisemine ehitus
25.internet – arvuteid ja arvutisüsteeme hõlmav hajus andmesidesõrk
26.kollektiiv – tegevuse ja eesmärkide, ka huvide poolest ühtekuuluv inimeste rühm
27.kontrollima – kontrolli teostama( kontroll – nõuetele vastavuse kindlakstegemine)
28.Kriis – raske olukord, pöördeline hetk
29.legaliseerima – sedustama, seaduslikuks muutma
30.lojaalne – truu, ustav; seadusi järgiv
31.manipuleerima – käsitsema, menetlema, manipulatsioone teostama
32.markeerima – märkima, tähistama
33.moraal – käitumisnormid, mis määravad inimene suhtumise ühiskonda ja kaasinimesse
34.mütoloogiline – usundlikel kujutlustel põhinev
35.opositsioon – vastasrind, vastuseisjad
36.organisatsioon – korrastus, kooskõlastatud tervikuks koondamine; ühiste eesmärkide saavutamiseks tegutsevate isikute ühing
37.pankrotistuma - pankrotti jääma või minema ( pankrot - maksejõuetus)
38.paradiis – paljude rahvaste usulis-müstilised kujutluses esinev õnnemaa, õndsate asupaik
39.Paradoksaalne – meenutav, tavalisele üldtunnustatule vasturääkiv, näiliselt absurdne, mõistusevastane
40.pedaal – jalaga liigutatav juhtimisseadis
41.personaalne – isikuline, isiklik
42.plaan – tegevuskava mingiks ajavahemikuks; ajakava; ülesehitus; vaatenurk; filmitud või pildistatud objekti suhteline suurus võttekaadris
43.poliitika – ühiskonna ja riigi toimist korraldav sihiteadlik ja järjekindel tegevus, milles osalevad eeskäät huvirühmitised ja institutsioonid
44.tehnoloogia – tootmismenetluste õpetus
45.probleem – uurimisülesanne; lahendust nõudev küsimus
46.propageerima – propagandat tegema, sihikindlalt levitama
47.pseudo- - eba-,vale-, võlts-, väär-
48.psühholoogiline – hingeeluline
49.reaalne – tõeline, tõeliselt olemasolev
50.reguleerima – korda seadma, korraldama, korrastama, täpsustama
51.retoorika – kõnekunst, kõnekunstiõpetus, oskus avalikult kõnelda, mõjutada ja veenda kuulajaid kõnega
52.revolutsioon – murranguline või pöördeline muutus; riigipööre, periood ühiskonna ja riigi elus, mille tulemusena vana poliitiline kord asendatakse uuega
53.signaal – märk, märguanne
54.skandaal – avalik kõmuline juhtum; mürgel, suur riid
55.sotsiaalne – ühiskondlik, ühiskonda puutuv
56.sotsiaalne – ühiskondlik, ühsikonda puutuv
57.spindoktorlus - poliitilise taustaga tõeväänamine
58.spioon - salakuulaja
59.süsteem – omavahel seotud esemete või nähtuste kindla otstarbe või eesmärgiga terviklik kogum; korrakindel ülesehitus ja järjestus
60.tituleerima – tiitliga nimetama

Kokku on 84 võõrsõna 707-st sõnast. Võõrsõnad moodustavad artiklis umbes 12% kogu sõnade hulgast.

Sõna alguses nõrk sulghäälik: demokraatlik, detailne, devalveeruma, drastiline


Võõrtähed(c, w, x, y, f, z, ž, š): eufooria, fanaatik, fikseerima, fraaas, friik, info

Rõhk kaugemal esisilbist: akadeemiline, absoluutne, aktsepteerima, tituleerima, süsteem, propageerima, poliitika, manipuleerima

Pikk vokaal/diftong sõna lõpus: akadeemiline, absoluutne, adekvaatne, aktsepteerima, demokraatlik, devalveeruma, eliit, eufooria, fanaatik, fikseerima, fraas, friik, humanitaar, identiteet, institutsioon, interjöör, kollektiiv, kriis, legaliseerima, lojaalne, manipuleerimamarkeerima, moraal, paradiis, pedaal, probleem, propageerima, reaalne, reguleerima, signaal, sotsiaalne, süsteem

o kaugemal esisilbist: spindoktorlus, absoluutne, demokraatlik, eufooria, ideoloogia, idioot, info, kontrollima, opositsioon, pankrotistuma, paradoksaalne, personaalne, tehnoloogia, pseudo-, retoorika, revolutsioon, spioon