Sunday, October 4, 2009

Elusus ja süvaökoloogia Sirp 3.09 Hasso Krull

Oma artiklis arutleb luuletaja, esseist ja tõlkija Hasso Krull lameökoloogia ja süvaökoloogia erinevuste vahel. Ta toob välja süvaökoloogia 8 põhilist ideed.

"Lameökoloogia on oma olemuselt inimkeskne: inimesed asuvad selle järgi loodusest kõrgemal või väljaspool, olles kõikide väärtuste allikaks, ja loodust väärtustatakse ainult sedavõrd, kuivõrd temast on inimestele kasu.
Seevastu süvaökoloogia ei lahuta inimest tema loomulikust keskkonnast."

Lameökoloogia eesmärgiks on tänapäeval väga tuntud saastumise ja maavarade ammendumise vastane võitlus, kuid mis seab peamiseks eesmärgiks vaid inimeste endi heaolu. Süvaökoloogia eesmärgiks on aga biosfääriline egalitarism(liikidevaheline võrdsus). Jäädes ainult iseenda päästmise piiri taha võib olla kindel, et tulemus ei vii meid kuhugi, sest peamine on loodusliku tasakaalu taastamine. Kui pole loodusliku tasakaalu, ei jää maailm püsima.

8 süvaökoloogia peamist ideed:

1. Inimliku ja mitteinimliku elu õitseng Maal on sisemiselt väärtuslik. Mitteinimlike eluvormide väärtus ei sõltu sellest, kui kasulikud on nad kitsalt inimlike eesmärkide seisukohalt.

2. Eluvormide rikkus ja mitmekesisus on väärtused iseeneses ning aitavad kaasa inimliku ja mitteinimliku elu õitsengule Maal.

3. Inimestel pole õigust seda rikkust ja mitmekesisust kahandada, kui see ei ole nende eluks hädavajalik.

4. Praegu sekkuvad inimesed mitteinimlikku maailma üleliia palju ja see olukord halveneb kiiresti.

5. Inimliku elu ja kultuuride õitseng on rahvaarvu olulise vähenemisega ühitatav. Mitteinimliku elu õitseng nõuab rahvaarvu vähenemist.

6. Elutingimuste märkimisväärne paranemine nõuab poliitika muutmist. See puudutab majanduse, tehnoloogia ja ideoloogia põhistruktuure.

7. Ideoloogiline muutus tähendab põhiliselt seda, et hindama hakatakse elu kvaliteeti (sisemiselt väärtuslikes olukordades elamist), selle asemel et elatustasemest kinni hoida. Hakatakse tegema selget vahet mahukate ja vägevate asjade vahel (difference between big and great).

8. Kõigil, kes olid eelnenud punktidega nõus, on kohustus vajalike muutuste täideviimisele otseselt või kaudselt kaasa aidata.