Monday, April 20, 2009

EVI ARUJÄRV: Kes vastutab Sõna eest?(EPL 17. aprill 2009 )

1. akadeemiline – akadeemiaga kui teadusasutusega seonduv; kõrgkooliga seonduv; traditsiooni järgiv
2.absoluutne – tingimatu, piiramatu, sõltumatu igasugusest suhtest, täielik
3.adekvaatne – täiesti vastav, samane, võrdne; õige , täpne
4.aktsepteerima – vastuvõetavaks tunnistama, heaks kiitma
5.altruism – eetika põhimõte, omakasupüüdmatus, valmisolek isiklike huvide ohverdamiseks teiste heaolu nimel
6.demokraatlik – rahvavõimul põhinev
7.detailne - üksikasjalik
8.devalveeruma – langema(rahakursi kohta), alla käima (vaimsete väärtuste kohta)
9.drastiline – rabav, tugevasti mõjuv
10.eliit – ühiskonna paremik, valituim osa omaduste, sünni või positsiooni järgi võimuhierarhias
11.eufooria – peamiselt haiguslik või psühhotroopsete ainete abil tekitatud põhjendamatu heaolutunne
12.fanaatik – millegi kirglik kaitsja või harrastaja
13.fikseerma - kinnistama; kindlaks määrama; üles märkima, registreerima
14.fraas – (lühi)lause; kõnelõik; sisutu väljend, sõnakõlks
15.friik – millegi fanaatiline, liialdatud pooldaja, harrastaja
16.hierarhia – süsteemi eri tasandite järjestikune sõltuvus ülalt alla, kõrgemalt mdalamale, üldiselt erilisele jne
17.humanitaar(teadus) – inimest ja ühiskonda käsitlev teadus(ajalugu, filoloogia, filosoofia jne)
18.idealist – idealismi(suund filosoofias, mis mõtlemise ja olemise vahekorra lahendamisel peab ideed, teadvust vaimu kõigest materiaalsest primaarsemaks) pooldaja
19.identiteet – samastumus, ühtsustunne mingi rühma rahva või rahvusega
20.ideoloogia – poliitikat, majandust ja sotsiaalseid tingimusi puudutav süsteemne ideedekogum, sageli äärmiselt teoreetiline
21.idioot - nõrgamõistuslik
22.info – teave, sõnum, teade, andmed
23.institutsioon – majanduslik, riiklik, poliitiline, kunstiline või muu sotsiaalne organiseering, tava või asutus
24.interjöör – siseruumi kujundus; sisevaadet kujutav maal; loomade sisemine ehitus
25.internet – arvuteid ja arvutisüsteeme hõlmav hajus andmesidesõrk
26.kollektiiv – tegevuse ja eesmärkide, ka huvide poolest ühtekuuluv inimeste rühm
27.kontrollima – kontrolli teostama( kontroll – nõuetele vastavuse kindlakstegemine)
28.Kriis – raske olukord, pöördeline hetk
29.legaliseerima – sedustama, seaduslikuks muutma
30.lojaalne – truu, ustav; seadusi järgiv
31.manipuleerima – käsitsema, menetlema, manipulatsioone teostama
32.markeerima – märkima, tähistama
33.moraal – käitumisnormid, mis määravad inimene suhtumise ühiskonda ja kaasinimesse
34.mütoloogiline – usundlikel kujutlustel põhinev
35.opositsioon – vastasrind, vastuseisjad
36.organisatsioon – korrastus, kooskõlastatud tervikuks koondamine; ühiste eesmärkide saavutamiseks tegutsevate isikute ühing
37.pankrotistuma - pankrotti jääma või minema ( pankrot - maksejõuetus)
38.paradiis – paljude rahvaste usulis-müstilised kujutluses esinev õnnemaa, õndsate asupaik
39.Paradoksaalne – meenutav, tavalisele üldtunnustatule vasturääkiv, näiliselt absurdne, mõistusevastane
40.pedaal – jalaga liigutatav juhtimisseadis
41.personaalne – isikuline, isiklik
42.plaan – tegevuskava mingiks ajavahemikuks; ajakava; ülesehitus; vaatenurk; filmitud või pildistatud objekti suhteline suurus võttekaadris
43.poliitika – ühiskonna ja riigi toimist korraldav sihiteadlik ja järjekindel tegevus, milles osalevad eeskäät huvirühmitised ja institutsioonid
44.tehnoloogia – tootmismenetluste õpetus
45.probleem – uurimisülesanne; lahendust nõudev küsimus
46.propageerima – propagandat tegema, sihikindlalt levitama
47.pseudo- - eba-,vale-, võlts-, väär-
48.psühholoogiline – hingeeluline
49.reaalne – tõeline, tõeliselt olemasolev
50.reguleerima – korda seadma, korraldama, korrastama, täpsustama
51.retoorika – kõnekunst, kõnekunstiõpetus, oskus avalikult kõnelda, mõjutada ja veenda kuulajaid kõnega
52.revolutsioon – murranguline või pöördeline muutus; riigipööre, periood ühiskonna ja riigi elus, mille tulemusena vana poliitiline kord asendatakse uuega
53.signaal – märk, märguanne
54.skandaal – avalik kõmuline juhtum; mürgel, suur riid
55.sotsiaalne – ühiskondlik, ühiskonda puutuv
56.sotsiaalne – ühiskondlik, ühsikonda puutuv
57.spindoktorlus - poliitilise taustaga tõeväänamine
58.spioon - salakuulaja
59.süsteem – omavahel seotud esemete või nähtuste kindla otstarbe või eesmärgiga terviklik kogum; korrakindel ülesehitus ja järjestus
60.tituleerima – tiitliga nimetama

Kokku on 84 võõrsõna 707-st sõnast. Võõrsõnad moodustavad artiklis umbes 12% kogu sõnade hulgast.

Sõna alguses nõrk sulghäälik: demokraatlik, detailne, devalveeruma, drastiline


Võõrtähed(c, w, x, y, f, z, ž, š): eufooria, fanaatik, fikseerima, fraaas, friik, info

Rõhk kaugemal esisilbist: akadeemiline, absoluutne, aktsepteerima, tituleerima, süsteem, propageerima, poliitika, manipuleerima

Pikk vokaal/diftong sõna lõpus: akadeemiline, absoluutne, adekvaatne, aktsepteerima, demokraatlik, devalveeruma, eliit, eufooria, fanaatik, fikseerima, fraas, friik, humanitaar, identiteet, institutsioon, interjöör, kollektiiv, kriis, legaliseerima, lojaalne, manipuleerimamarkeerima, moraal, paradiis, pedaal, probleem, propageerima, reaalne, reguleerima, signaal, sotsiaalne, süsteem

o kaugemal esisilbist: spindoktorlus, absoluutne, demokraatlik, eufooria, ideoloogia, idioot, info, kontrollima, opositsioon, pankrotistuma, paradoksaalne, personaalne, tehnoloogia, pseudo-, retoorika, revolutsioon, spioon

No comments: